Vedtægter

§ 1 – Navn, CVR nr. og hjemsted:

Foreningens navn er Venner og Støtter af Sorø Klosterkirkes Drengekor forkortet V/S Sorø Drengekor ved CVR nr. 34794219. Foreningen har hjemsted i Sorø.

§ 2 – Foreningens formål:

Foreningen har til formål, at udføre frivilligt arbejde til fordel for støtte til Sorø Klosterkirkes Drengekors aktiviteter. Foreningen skal medvirke til økonomisk som organisatorisk at muliggøre rejser, koncertafholdelser, deltagelse í korstævner og lign. Alle formål, der tager udgangspunkt i, at give Drengekorets medlemmer gode musikalske, uddannelsesmæssige muligheder for dygtiggørelse både musikalsk og stemmemæssigt samt give drengene sociale oplevelser i både ind- og udland.

§ 3 – Organisatorisk opdeling;

Foreningen er etableret med godkendelse af Sorø Klosterkirkes Menighedsråd, der også er ansvarlig for selve driften af Sorø
Klosterkirkes Drengekor. I hverdagen varetages Drengekorets aktiviteter af Klosterkirkens Organist og Dirigent, som også suverænt beslutter den kunstneriske ledelse samt valg af repertoire m.v.

For at koordinere og adskille foreningens virke fra Drengekorets almindelige drift samt for at på bedst tænkelige måde, at være behjælpelige med gennemførelsen af ønskede aktiviteter, nedsættes der en bestyrelse for foreningen V/S Sorø Drengekor, hvor 1 medlem af Menighedsrådet samt korets organist er repræsenteret som bisiddere.

§ 4 – Medlemmer:

Foreningens medlemmer består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats samt at støtte økonomisk til fordel for Sorø Klosterkirkes Drengekor. Hvem der har stemmeret fremgår af § 6.

§ 5 – Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af:
Formand
Kasserer og regnskabsfører
Sekretær og referent
Bestyrelsesmedlem – Støttemedlemmer
Bestyrelsesmedlem – Venner, sponsor- og Erhvervslivs bank.
Bisiddere:
Repræsentant for Menighedsrådet
Drengekorets organist og Dirigent

Valgbare til bestyrelsen er forældre til nuværende eller tidligere
kordrenge samt deltagere i drengekoret, hvis de aldersmæssigt er over 18 år.Bestyrelsen konstituerer umiddelbart sig selv efter generalforsamlingen og varetager derefter foreningens tarv udadtil og indadtil. Bestyrelsen vælges for en periode af 1 år og kan om muligt blive genvalgt.
I tilfælde hvor et medlem af bestyrelsen afgår før tid, uden at have fundet en erstatning, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv eller at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få konstitueret en fuldstændig bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der afholdes ca. 4 årlige bestyrelsesmøder eller efter behov. Det er formandens ansvar at indkalde til møderne. Ved bestyrelsesmøderne tages der referat, som underskrives af referent. Bestyrelsen får ikke honorar for deres arbejde – den består udelukkende af frivillige.Bestyrelsen udarbejder og godkender årligt et budget og en årsplan, der beskriver de planlagte aktiviteter samt forventede indtægter og udgifter perioden. Året afsluttes med udarbejdelse af et regnskab, der fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.

§ 6 – Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. De stemmeberettigede består af forældre til nuværende og tidligere korsangere, korsangere over 18 år, et medlem af menighedsrådet og Organisten ved Sorø Klosterkirke. Støttemedlemmer samt venner af foreningen har ingen stemmeret.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt og der indkaldes skriftligt ved opslag i sognegården eller pr. mail med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent (ikke medlem af bestyrelsen)
  2. Formandens beretning
  3. Drengekorets dirigent og organists beretning.
  4. Regnskab og budget ved kasserer.
  5. Godkendelse af regnskab.
  6. Indkomne forslag.
  7. Drøftelse af plan for Drengekoret aktiviteter.
  8. Godkendelse af bestyrelsen.
  9. Eventuelt.Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen.

§ 7 – Økonomi:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
Foreningen kan bl.a. have indtægter fra:
Støttemedlemmer og venner af foreningen.
Overskud ved aktiviteter.
Koncert afholdelses indtægter.
Offentlige Tilskud.
Indtægter fra Fonde eller Legater.
Støttebidrag fra Erhvervslivet.

Foreningens kasserer skal føre indtægter og udgifter efter almindelige regnskabsmæssige forskrifter og indenfor dansk rets regler. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Der føres kolonnebog og regnskabet skal altid være ajourført og afstemt så foreningens økonomiske stilling til hver en tid kan aflæses. Kassereren står for udarbejdelsen af årsregnskabet til godkendelse ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 8 – Tegningsregler:

Foreningen tegnes af organisten i forening med formanden eller i formandens fravær af kassereren i forening med organisten. Det skal være en af de to konstellationers godkendelse i forbindelse med økonomiske transaktioner og alle regnskabsmæssige afviklinger skal underbygges af bilag påført bilagsnr.

§ 9 – Opløsning:

Foreningen kan kun opløses efter godkendelse af bestyrelsen samt med en vedtagelse med 2/3 flertal på en generalforsamling.
Efter en opløsning overdrages foreningens midler til Sorø Klosterkirkes Drengekor samt Menighedsrådet om herefter suverænt beslutter, hvorledes midlerne skal fordeles til Sorø Klosterkirkes Drengekors aktiviteter.

Vedtægterne er godkendt ved foreningens stiftende generalforsamlingen den 21. maj 2013 afholdt i Sorø sognegård.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen